Jun.08

Aug.03

Continuous Improvement ตอนที่ 1

การเปลี่ยนแปลง (Change) และ การปรับเปลี่ยน (Improvement) ต่างกันอย่างไร ?

การเปลี่ยนแปลง คือ การกระทำให้ กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ แตกต่างไปจากเดิม

การปรับเปลี่ยน คือ การกระทำให้ กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ ดีขึ้นกว่าและสร้างคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม

 

แนวทางการปรับปรุงสมัยก่อนกับปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างไร ?

สมัยก่อน มีการแข่งขันกันน้อย ผลิตอะไรก็ขายได้ ทำให้สินค้าและบริการอยู่ภายในข้อกำหนดของลูกค้าก็เพียงพอ กิจกรรมการปรับปรุงส่วนใหญ่ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงมาก (แบบไร้พรมแดน) ทำให้ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับปรุงส่วนใหญ่ จึงเป็นเรื่องการออกแบบ

 

เป้าหมายของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต้องเจาะลึกไปที่สาเหตุรากเหง้า โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ดังนี้
– การลดความผันแปร
– การลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
– การสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย

 

การควบคุม (Control) และ การปรับปรุง (Improvement) ส่งเสริมกันอย่างไร ?

เมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น จำเป็นต้องมีการควบคุม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเมื่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานภายในกรอบเวลาหนึ่ง ๆ จึงเริ่มต้นการปรับปรุงและควบคุมต่อเนื่องต่อไป โดยอาจมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้เหมาะสม

 

หลักการตลาดนั้น ใครที่คิดว่าคนทุกคนเป็นลูกค้าของเรา คุณจะไม่มีลูกค้าเลย
อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

 

ลูกค้า คือใคร ?

ลูกค้า คือ ใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากงานที่ทำ ซึ่งแบ่งออกเป็นลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าดังกล่าวเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กร

 

การที่เราจะปรับปรุงอะไร เราต้องรู้ว่า เราจะวัดผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างไร

 

การกำหนดตัวชี้วัด

กระบวนการ ผลิตภัณฑ์
– ผลิตภาพ
– ประสิทธิภาพ (Efficiency)
– ประสิทธิผล (Effectiveness)
– ต้นทุน
– ขวัญและกำลังใจ
– สิ่งแวดล้อม
– จรรยาบรรณ
– คุณภาพ
– ราคา
– การส่งมอบ
– ความปลอดภัย

 

7+1 Wastes

“Waste” คือ ส่งที่เราทำไม่ได้สร้างคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า ได้แก่
1. Defect
2. Over Production
3. Waiting
4. Transportation
5. Motion
6. Excess Processing
7. Over Inventory
8. Not Utilized Employee

 

5W + 1H และ ECRS

ประเด็น สถานะปัจจุบัน เหตุผล แนวทางอื่น บทสรุป
 จุดประสงค์ (What)  หวังผลอะไรจากวิธีการทำงานในปัจจุบัน  ทำไม (Why) หวังผลเช่นนั้น  กำจัดทิ้งได้หรือไม่ (Eliminate)  จุดประสงค์คืออะไร
 สถานที่ (Where) ปัจจุบันนี้ทำงานนี้ที่สถานที่ใด ทำไม (Why) ทำงานที่สถานที่นั้น  รวมสถานที่ทำงานเข้าด้วยกันได้ไหม (Combine) ทำที่สถานที่ใด
 ลำดับขั้น (When)  ปัจจุบันมีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไร ทำไม (Why) มีลำดับขั้นตอนอย่างนั้น สามารถสลับขั้นตอนการทำงานได้ไหม (Rearrange) การทำงานควรมีขั้นตอนอย่างไร
 บุคลากร (Who)  ปัจจุบันมอบหมายให้ใครทำงานนี้ ทำไม (Why) ให้คนนั้น คนอื่นทำได้ไหม ควรให้ใครเป็นคนทำงานนี้
 วิธีการ (How) ปัจจุบันมีวิธีการทำงานอย่างไร ทำไม (Why) มีวิธีการทำงานอย่างนั้น มีวิธีการทำงานที่ง่ายกว่านี้หรือไม่ (Simplification) ควรมีวิธีการทำงานอย่างไร

 

หลัก ECRS

คือ แนวทางในการจัดการกับความสูญเปล่า ได้แก่
Eliminate คือ การตัดขั้นตอนการทำงาน ที่ไม่จำเป็นออกไป
Combine คือ การรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทำงาน
Re-arrange คือ การจัดลำดับงานใหม่ ให้มีความเหมาะสม
Simplify คือ การปรับปรุงวิธีทำงานหรือสร้างอุปกรณ์ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น

 


สรุปความจากคอร์ส “Continuous Improvement”

Technology,Software Development,Organization

Jun.15

Jan.05

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ WordPress

Web Programming,Web Design,Web SEO,Technology,Software Development

Oct.28