Jul.09

‘ราชบัณฑิต’ บัญญัติ ‘ศัพท์คนรุ่นใหม่’

งดงาม หรือ มโหฬาร ใช้ว่า อลังการงานสร้าง
โทรศัพท์ ใช้ว่า ต่อสาย
พบปะ ใช้ว่า กระทบไหล่
ผนึกกำลัง ใช้ว่า สนธิกำลัง
เงินสนับสนุน ใช้ว่า น้ำเลี้ยง
แอกซิเดนต์ (accident) ใช้ว่า อุบัติเหตุ, เหตุขัดข้อง
เช็ก (check) ใช้ว่า ตรวจสอบ, สอบถาม, หาข้อมูล
ฟรี (free) ใช้ว่า ว่าง, ไม่เสียเงิน
อินดอร์ (indoor) ใช้ว่า ในร่ม, ในอาคาร
โลโก (logo) ใช้ว่า ตราสัญลักษณ์
โพล (poll) ใช้ว่า สำรวจประชามติ
อีเมล ใช้ว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ส่งอีเมล, ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เน็ตเวิร์ค ใช้ว่า เครือข่าย, โครงข่าย, วงจรข่าย
search เสิร์ต ใช้ว่า ค้นหา, การค้นหา
laptop computer แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ใช้ว่า คอมพิวเตอร์วางตัก
overload โอเวอร์โหลด ใช้ว่า โหลดเกิน, ภาระเกิน
adapter อแดปเตอร์ ใช้ว่า ตัวปรับต่อ, ตัวปรับ

ศัพท์,Wording